تقوا سه گونه است

1.    تقوای گریز

2.    تقوای پرهیز

3.    تقوای ستیز

گریز: این است که از محیط گناه آلود دوری کنی.

پرهیز: این است که بتوانی در محیط گناه آلود، خودت را پاک نگهداری.

ستیز: این است که در صحنه بمانی و با مظاهر گناه مبارزه کنی و محیط سالمی ایجاد کنی.

گاهی باید مانند موسی (ع) در کاخ فرعون بمانی و سکوت کنی و فقط خودت را حفظ کنی...

گاهی یوسف وار باید از صحنه گناه فرار کنی و راه گریز را برگزینی...

گاهی ابراهیم وار با گناه و شرک و بت پرستی مقابله و ستیز کنی و بت شکن شوی...


شهید بهشتی

برگرفته از: ندای عفت